12 - 13 June, 2018
New World Beijing Hotel, Beijing, China

Guangdong Financial High-Tech Zone